POLELO EA MOHLOMPHEHI TONA-KHOLO, DR. MOEKETSI MAJORO, MABAPI LE BOEMO BA TLOKOTSI LE MEHATO EA TAOLO EA NAHA HO LATELA MAEMO A MACHA A TŠOAETSO A COVID-19 -LABOBELI, 05 PHEREKHONG 2021

Attachments

Visit Lesotho COVID-19 Official Facebook Page